WD MUSIC FENDER® LICENSED SOFT V STRAT® NECK EBONY